Se alla

Vår politik i Knivsta

Vi vill ha en hållbar utveckling av kommunen.

1. En sund budget är en förutsättning för en ansvarsfull utveckling av Knivsta

I dagsläget måste Knivsta sälja mark för att få budgeten att gå ihop. Varken marktillgång eller högkonjunktur varar för evigt.

Liberalerna vill därför:

 • att kommunen tydligare skiljer mellan en budget för konsumtion och drift och en budget för investeringar, samt:
 • att Knivsta kommun snarast gör sin ekonomi oberoende av exploateringsvinster.
 • att nyinvesteringar under en övergångstid finansieras med större andel egna medel snarare än upplånade pengar.
 • att kommunen skapar förutsättningar för skattesänkningar

2. Ett hållbart byggande i Knivsta och värna det unika

Vi ska bygga hållbart ur socialt, ekologiskt / klimatneutralt och ekonomiskt perspektiv. Tillväxt har inget egenvärde utan är en positiv effekt av att vi gör saker rätt och därmed skapar förutsättningar för att alla ska trivas i Knivsta.

Liberalerna vill därför:

 • bygga tryggt och trivsamt med blandad bebyggelse, villor, radhus samt flerbostadshus,
 • att erfarenheter från pandemin tas tillvara och att vi underlättar för människor att arbeta hemifrån.
 • att vi bevarar grönområden, ökar antalet parker och rekreationsområden.
 • att det politiska arbetet genomsyras av transparens och dialoger.
 • att vi utvecklar samverkan mellan stad och land.
 • att analyser av klimatkonsekvenser genomförs inför alla beslut i kommunens verksamheter.

3. Kommunikation och infrastruktur

Vi är många som bor i Knivsta men jobbar utanför kommunen. Så kommer det vara även i framtiden.
För att Knivsta ska fortsätta vara attraktiv måste pendling till och från våra arbeten fungera bättre.

Liberalerna vill därför:

 • att Knivsta kommun driver en aktiv och tydlig dialog med regeringskansliet, regionen och Trafikverket för bättre villkor för Knivstas utbyggnad,
 • att fler tåg mellan Uppsala och Stockholm stannar i Knivsta.
 • att antalet cykelvägar utökas för att främja pendling, rekreation och turism.
 • att det skapas goda parkeringsmöjligheter och fle laddstolpar.
 • att parkeringsnormen höjs från dagens 0,3 / bostad.
 • att det snarast tas fram en plan för Knivstas nya infrastruktur

4. Företagande och tillväxt

Det ska vara enkelt att driva företag i Knivsta kommun. Knivstas företagare med sina 2 799 anställda bidrar med 800 miljoner kronor till samhällets skatteintäkter!

Liberalerna vill därför:

 • Stärka och värna det lokala företagandet genom engagemang, dialog, visioner och ett strukturerat förbättringsarbete,
 • säkerställa att kommunens avgifter är i nivå med andra kommuners.
 • införa utbildningsanställningar där man varvar SFI/YH-utbildningar med arbete.
 • utveckla Ung företagsamhet och förbättra samverkan mellan skola/näringsliv.

5. Knivstas skolor och förskolor ska vara bäst i Sverige!

Vi har bra skolor i Knivsta och våra elever uppnår allt högre resultat. Men vi nöjer oss inte med det utan vill fortsätta utveckla skolan så att såväl resultat som trivsel och trygghet ökar. Lärarna ska ges tid att fokusera på sitt kärnuppdrag.

Liberalerna vill därför:

 • prioritera arbetsro och mobilfria klassrum – det är en förutsättning för att eleverna ska tillgodogöra sig undervisningen, minska antalet barn i förskolegrupperna och stärka språkinlärningen.
 • öka antalet speciallärare i kommunen för att säkerställa tidiga insatser i skolan.
 • värna den enskilda eleven genom att erbjuda flexibla undervisnings grupper.
 • öka satsningen på läroböcker
 • erbjuda konkurrenskraftiga löner.
 • stärka elevhälsan och elevernas trygghet– nolltolerans mot mobbing och hedersrelaterat våld och förtryck.

6. Vård och Omsorg

Liberalerna i Knivsta vill satsa på alla medborgare, från bebis i magen till våra äldre. Antalet äldre ökar även i Knivsta. Vi vill samarbeta med regionen och näringslivet inom vård och omsorg.

Liberalerna vill därför:

 • att kommunen årligen antar en hälso- och sjukvårdsplan som diskuteras med den regionledda sjukvården.
 • att det öppnas ett vårdcentrum i Knivsta.
 • att patient/brukare ges valfrihet att välja både hemtjänst och äldreboende.
 • stärka samarbetet mellan elevhälsan och ungdomspsykiatrin.
 • utöka resurserna till Fröhusets familjecentral
 • att kommunen antar en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.

7. Kultur, historia och föreningsliv

Liberalerna vill se ett tätare samarbete mellan besöksnäringen, förenings- och kulturlivet på alla plan i kommunen. Det ska vara enkelt att skapa kultur i Knivsta och göra den tillgänglig för alla åldrar.

Liberalerna vill därför:

 • stärka och utveckla Knivsta kommuns samarbete med lokala kultur-, hembygdsföreningar
  och företag
 • stärka och utveckla bibliotekens och skolbibliotekens ställning.
 • utveckla Mora Stenar och Mora Äng till ett besöksmål
 • värna kulturhistoriska minnen i den framtida utvecklingen av Knivsta kommun.
 • säkerställa att föreningsbidrag går till studieförbund som vilar på demokratisk grund.
 • utveckla kulturskolan i takt med att kommunen växer.

Liberalism

Den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Målet är hennes frihet och livschanser. Varje människa är unik och ska oavsett bakgrund, begåvning eller styrka få många möjligheter att utvecklas. Människan är utrustad med förnuft, känsla, samvete och ansvar.

Vi har alla rätt till liv, frihet och sökande efter lycka. Respekten för att alla individer är jämlika i värde och värdighet innebär att varje människa har rätt till självbestämmande.

Håller du med?

Bli medlem i Liberalerna och stöd kampen för kunskap, integration och effektiva klimatlösningar. Vi är nyckeln till en ny regering som tar itu med Sveriges ödesfrågor. Vi är garanten till att en ny regering inte kantrar mot den extrema högerflanken. Du gör skillnad.

Mer liberal politik

Vår politik på lätt svenska