Särskilt yttrande, punkt 5, ”Avtal om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal (Nya städer), KS-2017-782”

Liberalerna i Knivsta anser att det avtalsförslag som tagits fram mellan den rödgröna regeringen och Knivsta Kommun inte kan stödjas av följande anledningar:

1.      Processen:

Knivsta är redan idag en av Sveriges snabbt växande kommuner. Liberalerna i Knivsta har under året deltagit i processen med framtagande av en ny översiktsplan där arbetet har forcerats fram. Liberalerna fick under hösten frågan huruvida vi ville ingå i förhandlings-delegationen med syfte att arbeta fram ett förslag till avtal mellan staten och kommunen gällande en plan för större samlade exploateringar i Alsike och Nydal i Knivsta kommun. Vi ställer oss även kritiska till processen i framtagandet av förslag till avtal.

Trots att vi har representativ demokrati är det klokt att förankra beslut. När man tar ut en politisk riktning för en kommun som får långsiktiga konsekvenser över flera mandatperioder är det viktigt att processen är transparent. I arbetet hade det varit önskvärt att låta kommuninvånarna yttra sig gällande större exploateringar i kommunen. Politiska beslut vinner inte endast på en bred politisk förankring. Det är lika viktigt att skapa forum där invånarna ges möjligheter att uttrycka sig.

Under höstens förhandlingar hade det varit önskvärt att de politiska representanterna i förhandlingsgruppen fått möjlighet att diskutera sak och detaljfrågor med sin partigrupp vilket den ålagda tystnadsplikten inte tillät. 

2.       Avtalet:

Ett avtal som är bindande mellan parterna under så lång tid som 40 år är inte realistiskt. Inte heller lever det innehåll som återfinns i avtalet upp till vad man kan förvänta sig av ett avtal. I bästa fall kan man titulera innehållet som en avsiktsförklaring mellan två parter.

Ingen konsekvensanalys har gjorts för avtalets kortsiktiga påverkan på Knivsta Kommun (1 – 10 år). Liberalerna i Knivsta håller med om att det är viktigt med fyra spår för effektivare och mer miljövänliga kommunikationer. Principerna för samhällets expansion ska vara ökad livskvalitet och långsiktig hållbarhet, ekonomiskt, miljömässigt men inte till vilket pris som helst. Att godta en avsiktsförklaring där vi inte sett någon som helst konsekvensanalys är inte ansvarsfullt.

Enligt avtalet ska Knivsta kommun säkerställa/köpa mark, rekrytera personal och tillgodose nya invånare utbildning, äldreomsorg, fritid och kultur-anläggningar, VA samt erforderlig infrastruktur. Därtill kommer finansiering av byggandet av trafikplats E4 – Alsike samt bostäder kommunen bygger i egen regi.  Det nämns att trafikplats E4 – Alsike kommer finansieras av kommunen eller regionen, att kommunen önskar hjälp med finansieringen och att utredningen avser att föreslå ett innovationsstöd till nya stadsdelar, att risken kan delas mellan kommun och stat. Det ser inte vi som en grundligt utredd kostnadsanalys att ta ställning till?

Avtalsförslaget förefaller även orealistiskt i fråga om tillväxttakt. Utgångspunkten för tillväxttakten på 2,5 procent per år de kommande 40 åren, är en tioårsperiod med nollränta, byggboom och återkommande felberäkningar i våra exploateringsvinster.

Kommer Knivsta kommun klara av sina kommunala åtaganden utan markanta   skattehöjningar? Vi oroar oss för vad som väntar när räntan normaliseras, byggbolagens intresse svalnar och exploateringsvinsterna får större magnitud i vår budget.

En ”Avsiktsförklaring” med slutdatum årsskiftet före valår mellan regering och kommunfullmäktige är en mer korrekt definition där en rödgrön regering dikterar hur Knivsta kommun ska planera sitt byggande de kommande 40 åren.

Anna Koskela-Lundén (L)

Ersättare KS