Se alla

Röstförklaring, Ärende 6 Angående Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (413 lgh)

BMK 2020-000217, Ängby 1:135, 2020-12-15

Vi anser inte att bullerfrågan i ärendet är tillfredsställande utredd och redovisad.

Det är av yttersta vikt att när vi planerar och godkänner bygglov för den aktuella fastigheten i direkt anslutning till järnvägen är helt säkra på att inte bullernivån är för hög och därmed har negativa hälsoeffekter för de boende

Det är inte tillräckligt tydligt att man tagit höjd för bullret från järnvägen också med kommande 4 spår och den ökade trafiken från Gredelbyvägen när nu kommunen växer och därmed kan säga att bullret för de boende inte kommer att vara skadligt.

Att bygga hållbart innebär också en bra boendemiljö som inte förorsakar ohälsa hos de boende.

Vi borde också invänta den nya utredning som kommer i år avseende järnvägsbuller vid väg- och spårtrafik relaterat till hälsa.

Vi har i Sverige också högre riktvärden än vad man från WHO rekommenderar. Knivsta skall vara en föregångskommun avseende trivsamt, hälsosamt och hållbart boende i alla aspekter och inte förorsaka människor en högre grad av sjukdom och ohälsa.

Tills detta är färdigutrett bör vi därför inte tillåta byggen av nya bostäder med risk för höga bullernivåer för de boende om man inte kan säkra upp ett ordentligt bullerskydd med lägre nivåer.

 

Lotta Wiström Liberalerna i Knivsta

Ers ledamot i Bygg- och miljönämnden

 

Referenser:

1.Naturvårdsverket

2.Folkhälsomyndigheten

3.SLL Centrum för arbets- och miljömedicin (WHOs riktlinjer)

 

1. Kartläggning av antalet människor som utsätts för skadligt buller

Naturvårdsverkets hälsorelaterade miljöövervakning gör en långsiktig mätning av miljöfaktorer i den omgivande miljön, som kan påverka människors hälsa.

Den senaste kartläggningen visar situationen år 2011. Nu tas en ny kartläggning fram, som beräknas bli klar under 2020.

Kartläggningen visar att år 2011 var omkring 1,9 miljoner människor utsatta för bullernivåer över 55 dB(A) från väg- och spårtrafik . Enligt en uppskattning från ASEK 5 kostar bullerexponeringen samhället 17 miljarder kronor.

2. Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer

Sömnstörningar

Att sova ostört är en förutsättning för fysisk och mental hälsa. Buller gör det svårare att somna, påverkar sömnens djup och kan väcka den som sover. Den som störts av buller under nattsömnen kan dagen efter uppleva trötthet, nedstämdhet eller olustkänslor och minskad prestationsförmåga

Försämrad inlärning och prestation

Det är svårare att behålla koncentrationen på en specifik uppgift i en bullrig miljö än i en tyst miljö. Bullret är tröttande och sänker prestationsförmågan. Barns inlärning försämras mer av bullerstörningar än vuxnas. I synnerhet påverkas barn med hörselnedsättning, läs- och skrivsvårigheter, adhd och barn med annat modersmål än det som talas i klassrummet.

Personer med hörselnedsättning kan ha svårare att förstå vardagligt tal, framför allt i bullriga miljöer. Hörselskadade personer upplever sig därför ofta mer störda av buller än personer som hör normalt.

Effekter på hjärta och kärl

Buller kan ha både tillfällig och permanent påverkan på människans fysiologiska funktioner. En tillfällig påverkan, exempelvis av ett plötsligt ljud, kan ge höjd hjärtfrekvens och tillfälligt förhöjt blodtryck. Under senare år har flera studier pekat på att långvarig exponering för flyg- och vägtrafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Hälsoeffekter av hörselskadande buller

En allvarlig hälsorisk när man utsätts för kraftigt ljud är hörselskada, som kan yttra sig som hörselnedsättning eller tinnitus. Risken för hörselskada ökar med ljudets styrka och varaktighet, men beror också på ljudets karaktär.

3. WHO:s nya hälsobaserade riktvärden för omgivningsbuller

Världshälsoorganisationen (WHO) publicerade i oktober skärpta riktvärden för omgivningsbuller i Europa baserade på ny kunskap kring omgivningsbullers negativa effekt på människans hälsa.

I oktober 2018 publicerade WHO nya hälsobaserade rekommendationer för omgivningsbuller i Europa. Buller i omgivningsmiljön bedöms av Världshälsoorganisationen (WHO) som en av de viktigaste miljöriskerna när det gäller människors hälsa. Sedan de tidigare riktvärdena togs fram 1999 och 2009 har mycket ny kunskap om bullrets negativa inverkan på vår hälsa framkommit, i synnerhet effekter av långtidsexponering på hjärt-kärlsystemet. Dessutom har nya källor till buller tillkommit, som vindkraftverk och personburen lyssningsutrustning som smartphones och liknande.

Medelljudnivåer för transportbuller. För transportbuller rekommenderar WHO följande medelljudnivåer utomhus vid en bostadsbyggnads fasad:

·         Vägtrafik: 53 dB Lden (cirka 50 dB LAeq,24h)

·         Spårtrafik: 54 dB Lden (cirka 48 dB LAeq,24h)

·         Flygtrafik: 45 dB Lden (cirka 45 dB FBN)

Rekommendationerna baseras till största delen på andelen ”mycket bullerstörda” som uppgår till cirka 10 procent vid dessa ljudnivåer men man har också vägt in hälsoeffekter såsom hjärt-kärlsjukdom och inlärningseffekter hos barn. För alla tre trafikslag ger WHO en stark rekommendation om att riktvärdena inte ska överskridas. Deras ståndpunkt här baseras dels på de negativa hälsoeffekter som kan uppstå om nivåerna överstigs, dels på en bedömning som visar att det är möjligt att reducera buller från transporter och att väl utvecklade metoder för det redan finns tillgängliga.

WHO:s  rekommendationer betydligt strängare än svenska riktvärden

WHO:s rekommendationer för transportbuller är betydligt strängare än de riktvärden som tillämpas i Sverige, i synnerhet avseende de riktvärden som antogs för nybyggnation av bostäder genom förordning SFS nr. 2015:216, se länk här. (ändrad i SFS nr. 2017:359). De hälsomässiga konsekvenserna av att vi i Sverige tillåter högre bullernivåer än vad som rekommenderas av WHO är inte klarlagda men bör följas upp.

Charlotta Eriksson, bullerforskare på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Karolinska Institutet, intervjuades av Dagens Nyheter den 26/11 appropå de WHO:s nya riktlinjer och kommenterade då den svenska utvecklingen:

– Som miljömedicinare kan jag inte säga annat än att det är olyckligt. Riktvärdena är ju satta för att värna människors hälsa.  Från politiskt håll har man i Sverige sett buller som ett hinder för bostadsbyggande. Vi har upprepade gånger påpekat att det är fel väg att gå, men inte fått något gehör. Förändringen 2017 var ett rent politiskt beslut som ingen myndighet stod bakom och som inte gick på remiss.

Mer information om WHO:s riktvärden för omgivningsbuller

I WHOs dokument Environmental Noise Guidelines hittar du även riktvärden för transportbuller nattetid samt för vindkraft och personburen lyssningsutrustning. Se länk här.