1. En hållbar budget är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling
I dagsläget måste Knivsta sälja mark för att få budgeten att gå ihop. Det är inte långsiktigt hållbart då varken marktillgång eller högkonjunktur varar för evigt.

Därför vill Liberalerna:
• att kommunen tydligare skiljer mellan en budget för konsumtion och drift och en budget för investeringar samt att exploateringsvinsterna snarast fasas ut ur driftsbudgeten.

• att nyinvesteringar under en övergångstid finansieras med större andel egna medel snarare än upplånade pengar.

• att vi som kommun på sikt skapar förutsättningar för skattesänkningar snarare än höjningar.

2. Bygg gärna mer i Knivsta – men bygg inte bort det unika
Knivsta har vuxit kraftigt senaste åren. Det är bra och vi växer gärna ännu mer. Men tillväxt har inget egenvärde utan är en positiv effekt av att vi gör andra saker rätt och därmed skapar förutsättningar för att trivas i Knivsta.

Därför vill Liberalerna:
• att vi som kommun prioriterar en sammanhållen utveckling av såväl centrala Knivsta, inklusive Nydal, som Alsike.

• att speciell hänsyn tas till grönområden, parker och rekreationsområden i detaljplanearbetet.

• att de grönområden som i dagsläget finns i redan bebyggda områden bevaras.

• att vi som kommun värdesätter vår landsbygd och våra områden av riksintresse.

3. Knivsta är stort nog att bestämma själv
Fyra järnvägsspår förbi Knivsta är positivt för hela regionen. Men det avtal som kommunen tecknat med staten bakbinder oss och ingen konsekvens-analys av avtalets innebörd har genomförts.

Därför vill Liberalerna:
• att en konsekvensanalys av avtalets innebörd görs snarast.

• att vi som kommun, beroende på vad konsekvensanalysen kommer fram till, agerar och utgör en påverkanskraft för Knivstas bästa gentemot regering, riksdag och andra intressenter, inklusive Trafikverket samt tåg- och bussoperatörer.

4. Knivsta kommun ska fokusera på kärnverksamheten
Knivsta kommun ska ägna sig åt de kommunala kärnverksamheterna – och så lite som möjligt av det som privata aktörer hanterar bättre.

Därför vill Liberalerna:
• att privata alternativ alltid uppmuntras och utvärderas innan kommunen fattar beslut om verksamhet eller nybyggnation.

5. Knivstas skolor ska vara bäst i Sverige
Vi har bra skolor i Knivsta och våra elever uppnår allt högre resultat. Men vi nöjer oss inte med det utan vill fortsätta utveckla skolan så att såväl trivsel som resultat blir bland de bästa i Sverige.

Därför vill Liberalerna:
• att fokus läggs på arbetsro och mobilfria klassrum då det är en förutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskap.

• att lärarna ges mer tid att fokusera på undervisning snarare än administration.

• att ett arbete initieras inom utbildningsnämnden i syfte att identifiera faktorer som lett till framgång i andra kommuners skolverksamhet.

6. Regionen är beroende av oss – och vi är beroende av regionen
Stora utmaningar inom sjukvården kräver samarbete på regional och kommunal nivå.

Därför vill Liberalerna:
• att kommunen årligen antar en hälso- och sjukvårdsplan som presenteras för och diskuteras med den regionledda sjukvården.

• att du som patient ges valfrihet – även då du behöver vård och stöd ska det vara du som bestämmer över ditt liv. Du ska ha valfrihet när det gäller att välja LSS-bostad, omsorgsboende eller hemtjänstutförare.

• att samarbetet mellan elevhälsan och ungdomspsykiatrin stärks. För att säkerställa att psykisk ohälsa upptäcks i tid och rätt resurser sätts in.

7. Pendlingen måste fungera
Vi är många som bor i Knivsta men som jobbar utanför kommunen. Så kommer det vara även i framtiden. För att fortsätta vara attraktiv som kommun måste pendling till och från våra arbeten fungera bättre än idag.

Därför vill Liberalerna:
• att vi bibehåller en tät dialog med buss- och tågoperatörer såväl som Trafikverket för att säker-ställa en fungerande kollektivtrafik för oss som bor här redan idag.

• att fler tåg mellan Uppsala och Stockholm inte får innebära färre tåg som stannar i Knivsta.

• att det ska finnas goda parkeringsmöjligheter i nära anslutning till tågstationen, större busshållplatser och butiker.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anna-Mari Koskela Lundén, 0739-86 80 68, anna.koskela-lunden@liberalerna.se