På Kommunstyrelsens möte i augusti beslutades frågan om kommunens budgetramar 2020. Tyvärr valde den styrande fempartimajoriteten att återigen räkna med allt för höga exploateringsvinster för att finansiera driften av den kommunala verksamheten.

Liberalerna i Knivsta fortsätter att uppmärksamma den pressade ekonomiska situationen i Knivsta Kommun. Vi anser det orimligt att år efter år vara beroende av exploateringsvinster för att klara utförandet av kommunens kärnverksamhet. Återigen har därför Liberalerna internt arbetat fram en långsiktigt hållbar budget som successivt gör oss mindre beroende av exploateringsvinster och på kort sikt sänker den, av fempartimajoriteten, höjda skatten.

Jämfört med fempartimajoritetens budget för kommande fyra år reducerar vi beroendet av exploateringsvinster med 53 MSEK, ger 24 MSEK mer till utbildningsnämnden, 11 MSEK mer till socialnämnden och finansierar det med 11 MSEK mindre i skatt från kommuninvånarna. Med fokus på dessa områden krävs besparingar från andra sektorer, i vårt fall fördelas kapital främst från kommunstyrelsen, samhällsutvecklingssnämnden samt bygg- och miljönämnden.

Det kommer bli tuffa år framgent och vi välkomnar fler privata alternativ till kommunen för att lösa framtidens utmaningar. Vi ser till exempel gärna fler privata aktörer inom skola, vård och omsorg där vi kommer ha stora utmaningar med en snabbt växande kommun.

Vidare vill Liberalerna i Knivsta nu uppmana samtliga i kommunen verksamma partier att se avmattningen av konjunkturen som en realitet och börja rätta mun efter matsäck. Det går inte att fortsätta på den inslagna vägen med gasen i botten när tanken är tom. Det är dags att sänka farten och ta ut en ny riktning där invånarnas behov sätts i främsta rummet.

Inför förra höstens val sa vi att knivstaborna förtjänar att veta vilka partier som såg kraftiga skatteökningar framför sig eller om vi som kommun skulle göra oss än mer beroende av exploateringsvinster och höghus. Där och då fick vi mest otydliga svar. Nu vet vi att den sittande majoriteten valt att både fortsätta på den inslagna vägen med stort beroende av exploateringsvinster, vilket ger höga hus, och rejält höjd skatt.

För Knivstaliberalernas inriktningsramar 2020-2023, klicka här.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna-Mari Koskela Lundén, 0739-86 80 68, anna.koskela-lunden@liberalerna.se

Om Liberalerna Knivsta:

Liberalerna i Knivsta fokuserar på förnyelse och har satt samman ett starkt lag som tillsammans vill jobba för liberala värden och utveckling av hela Knivsta. Vi vill tillvarata Knivstas gynnsamma geografiska läge och de möjligheter som kommer av det – men inte på bekostnad av det som gör oss unika.