Liberalerna i Knivsta vill säkerställa att det finns en kommungemensam handlingsplan för HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK som skapar trygghet för de eller dem som är utsatta, d.v.s. barn, ungdomar och vuxna.

Detta tydliggör för befolkningen, förvaltningen och tjänstemän samt all berörd personal hur vi arbetar på ett systematiskt sätt och samverkar i dessa frågor för att förebygga och skydda samt agera i de akuta fall som sker.

Mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som medför ett stort fysiskt och psykiskt lidande för våldsutsatta kvinnor och barn. Regeringen genomför en samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen arbetar för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rätt till kroppslig integritet.

Det är viktigt och en självklarhet att vi också i Knivsta ska ha en tydlig handlingsplan för att förebygga och hantera hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi vill därför att det upprättas ett kommungemensamt policydokument samt en handlingsplan för HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK för all verksamhet inom Socialnämnden och Utbildningsnämnden.

Lotta Wiström

Anna Koskela-Lundén

Liberalerna Knivsta